Metodu

Mili tal-bragjoli
Ghalli l-basla u t-tewm fiz-zejt taz-zebbuga, zid l-ikkapuljat, il-hwawar tal-laham, il-Worcestershire u soy sauce. Zid iz-zalzatt tal-Malti u qalli sakemm il-laham jissajjar sew. Poggi t-tahlita gewwa food processor, zid il-bajd nej u blendja sakemm ikollok it-tahlita mithuna tajjeb.

Il-Bragjoli
c-cattja l-slices tal-laham, ghamel il-bacon fuqha u poggi l-mili tal-bragjoli fuqha. Poggi l-bajda mghollija fin-nofs u kebbeb il-bragjoli. Ara li jkunu issikkati sew u ghalqa b’cocktail sticks. Aqlihom fi ftit zejt f’tagen ghal madwar 10 minuti.

Ghaz-zalza
Nehhi il-bragjoli mit-tagen u zommom ftit fil-genb. Zid nofs il-basla u it-tewm li baqa u sajjarhom. Zid il-karrotti, il-weraq tar-rand u l-kunserva. Zid il-curry u l-inbid u halli it-tahlita itektek sakemm l-inbid jinxtorb tikka. Erga itfa il-bragjoli. Zid l-istok tal-beef u il-polpa tad-tadam. Halliha ttektek ghal-madwar 30 minuta sakemm il-laham ikun sar. Zid il-mushrooms, pizelli u t-tadam imqattgha. Halliha ghal ftit minuti ohra.

Suggerimenti kif isservihom.
Nehhi il-cocktail sticks, aqsam il-bragjoli min-nofs u servi bil-gravy fuqhom. Zejjen bit-tursin. Tista sservi ma xi patata mghollija.


Email this Recipe Lura ghar-ricetti ta' Guest Chef 9